894

Sümerler

Sümerler

Sümerler, M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000 yılları arasında Mezopotamya‘da yaşamışlardır. Birçok medeniyetin karanlık kurucuları oldukları gibi birçok ırkın soyunun dayandığını iddia etmeye çabaladığı topluluktur Sümerler…

Bugün Sümer medeniyetini Almanlardan İngilizlere, Farslardan Araplara kadar birçok millet sahiplenmekte ve atalarının Sümerliler olduğunu ileri sürmektedirler.

Bunun nedeni şüphesiz medeniyetin, tarihin, hukukun, bilimin, edebiyatın, tarım ve ekonominin Sümerlerle başlaması, daha doğrusu yazının mucidinin Sümerliler olmasından kaynaklanan “ilk medeniyetin kurucularının Sümerliler olduğu” sanrısıdır.

Yabancı Sümerologlar, Türk Dili ile Sümer Dili‘nin akraba olduğunu başka bir bağıntıları olmalarını ileri sürmektedirler.

Ulu Önder Atatürk tarafından bizzat yaptırılan Türk Tarih Tezi çalışmalarının bir ürünü olan güneş dil teorisi kasten yapılan tüm bu görmezlikleri birer birer çürütmüş, Sümerler ile Türklerin dil akrabalığından çok öte, kan akrabalığına dayanan bir yakınlıkta olan iki toplum olduğunu ortaya çıkartmıştır…

İnsanlık Tarihinin insanlığın inanç edinmesiyle geçmişi M.Ö 13000 yıllarda sona eren buz çağı ve Altay inançları ile başlar.

Daha sonra M.Ö 9000 yıllarında Altay dağlarından inen Sümerler güneye daha sıcak coğrafyaya yerleşmişlerdir. Türkmenistan’ın Aşkabat kenti yakınlarında Gök tanrı ANU adına ANAV kentini kurmuşlardır.

İlk olarak insanlığın tarım yaptığı yer burasıdır. M.Ö 4500 yıllarda ANAV kentini bırakıp Mezopotamya’nın verimli topraklarına göçmüştür.

Bu noktada bir parantez açalım ve orta Asya Anav-Andronovo ve Karasuk kültürleri kazı alanlarında rastlanan bulguların Sovyetler Birliği ve ardılı Rusya tarafından insanlık ve tarih bilimi ile paylaşılmadığını, burada elde edilen bulguların bilerek ve istenerek gizlendiğini de belirtmek gerek…

Sümerlerin Altaylarda buz çağının eski karanlığın gecelerin bezginliği ile güneşin ışığını Tanrının tezahürü kabul ve Tanrının gökte var olduğuna inanarak bir inanç geliştirdiler. Buna Giganu (Göktanrı) adını verdiler. Daha sonra geceleri güneşin ışıklarını yansıtan ayı 2. Tanrı olarak gördüler ve dişi inanç kavramı olarak Toprak Ana ile özdeşleştirdiler. İşte tüm dil ve dillerin çıkmasının kaynağı güneş olmuştur. Daha sonra Hz. İbrahim (er-baim) Tanrının ne güneş, ne ay ne de başka bir cisim olmadığa inanarak Semavi Dinlerin doğmasına sebep olmuştur.

Bunu iyi bilen Atatürk devrin en büyük projesi olan “Güneş Dil Teorisini” hazırlatmış, desteklemiş ve inanmıştır. Güneş Dil Teorisi Tüm dillerin Türkçe'den geldiğini ispatlayan bilimsel çalışmadır.

Sümerlerde 8 yıldız inancı olması Türklüğünün diğer bir kanıtıdır.

8 yıldız (Göktanrı, Oğuz Kağan, ve 6 oğlunu simgeler) 8 yıldız inancı sadece Sümerlerde değil Hititlerde, Asurlarda, Akadlarda ve Maya ve Aztek uygarlıklarında da görülmektedir.

Ayrıca hükümdarın Tanrı tarafından tahta çıkarılması inancı (kut anlayışı) Sümerlerde de olması bir tesadüf değildir.

Sümerlerle Türklerin bir benzerliğimizde Edebiyat alanındadır.

Sümerlerin Gılgamış Destanı ile Dede Korkut destanları birbirine benzemektedirler.

İki destanda 12 parçadan meydana gelmekte, kahramanların başına ne gelirde uykudan gelmesi, Sümerlerde Guti Kralı İnkuşi ile Dede Korkut’taki Enkuş’un isim benzerliği bir tesadüf değildir.

Zaten Orhun abidelerindeki Edebi Dil Türk Dilinin çok eskiye dayandığını göstermektedir.

Sümer Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki benzerlikler:

Gadun ———— Hatun

Assinu ———– Asena

Gig-Anu ———- Göktanrı (Gök ana)

Tammuzi ——— Temmuz

Domuzi ———- Domuz

Ginç ——— Genç

Auşk ——– — Aşk

Tar- kus-u ——– Talih kuşu

Ungar ———- Uygar

Altun ———– Altın

Anu ———- Ana

Tengiz———- Deniz

Gozam-Ozam —— Ozan

En-gur-ra ——— Ankara

Tamga ——— Damga

Me-en ———- Men-Ben

Agıl ———– Akıl

Bar ———– Var

Er-Eş ———— Erkek-Kadın

Rakibu ——- Rakip

Aga ————— Ağa

Balag-ba ——– Balaban

Kes-da ———— Kesmek

Bira ————- Bira

Tagga ———— Takke

Ge —————– Gel

ilig ———- ilik

Et —————– Et

Mum ————- Mum

Huma-kus-a ———– Huma Kuşu

Sin ————- Sin(e)

Karra ———— Kara

Batu ———– Batı

Sar ———— Sar(ı)

Heak———- Hak

Mesu ———- Meşe

Engin ———– Engin

L-elvan-ı ————- Elvan

Nun ———— Un

Apa ———— Apa (ağabey)

Ambar———– Ambar

Gaazi ————- Gazi

Gid-de ———— Git-gide

Amelu ———— Amele

Zindan ————- Zindan

isum ———— Işık

iş-ti ———— işitmek

Uri ———— Arı

Kaskadu ———– Kaskatı

Arpu ———– Arpa

U-ru ——— Uyruk

U-ku ——— Uyku

Murad ——– Murat

Nusa ——– Neşe

 

Yukarıda görüldüğü gibi 6000 sene geçmesine rağmen birçok Sümer Türkçesi günümüze kadar çok az değişiklikle ulaşmıştır. Bazı kelimeler kesinlikle Arapça olmayıp Sümer Türkçesinden Arapça’ya geçmiştir.