153

Modern Toplumun Temeli: Türk Medeni Kanunu

Türk hukuk devriminin simgesi olan Türk Medeni Kanunu, Atatürk devrimlerinin temeli, dinsel hukuk düzeninden laik hukuk düzenine geçişin belgesi, bir hukuk ve uygarlık anıtı olarak kabul edilir.

Osmanlı Devleti, Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle ile yönetiliyordu. Toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediği için 17 Şubat 1926 İsviçre Medeni Kanunundan alınarak bir medeni kanun hazırlandı. 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi.

Atatürk, 1923 yılında Bursa'da halka yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: "Yeni Türkiye, ne zamana ne de ihtiyaca uymayan mecellenin hükümlerine bağlı kalamaz. En uygar uluslar derecesinde hukuk kurallarımızı da iyileştireceğiz. Yüz sene, beşyüz sene, bin sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumu yönetmeye kalkışmak gaflettir, cehalettir." 

Medeni Kanun’un Getirdiği Yenilikler

1. Medeni kanun ile aile hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı.
2. Yeni medeni kanun ile resmi nikâh ve tek kadınla evlilik esası kabul edildi.
3. Yeni kabul edilen medeni kanun ile boşanma hakkı kadına da verildi.
4. Tek kadınla evlilik kararlaştırıldı, modern Türk ailesi kuruldu.
5. Mirasta kadın erkek eşitliği medeni kanun ile sağlandı
6. Mahkemelerdeki şahitlikte kadın erkek eşitliği getirildi.
7. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı.
8. Boşanma durumunda çocukların hakları güvence altına alındı.
9. Medeni kanun ile ayrıca patrikhanenin din işleri dışında başka işlerle uğraşması yasaklanmıştır.
10. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurmaları yasaklanmıştır.

NOT: Medeni Kanun ile kanunlar TC’nin bütün vatandaşlarına uygulanmış, hukukta birlik sağlanmış, vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemiştir.